Công ty Quản lý thuỷ nông Điện Biên

Đăng ngày 30 - 03 - 2009
100%

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2019)

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất Tải file tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải file tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 Tải file tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 Tải file tại đây

Tình hình thực hiện sản xuất, đổi mới Doanh nghiệp năm 2019 Tải file tại đây

Tờ trình công bố thông tin doanh nghiệp Tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2018)

Kế hoạch SXKD và KH đầu tư phát triển năm 2018 Tải file tại đây

Tình hình thực hiện SX, ĐM DN năm 2018 Tải file tại đây

Tờ trình công bố thông tin doanh nghiệp Tải file tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất Tải file tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Tải file tại đây 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2017)

Tải file tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Tải file tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện 3 năm gần nhất Tải file tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2016)

Thông tin doanh nghiệp tải file Tại đây

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 của Doanh nghiệp tải file Tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tải file Tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 tải file Tại đây

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng tải file Tại đây

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 tải file Tại đây

Báo cáo tài chính năm 2015 tải file Tại đây

 

               

 

 

Tin mới nhất

Công ty Quản lý thuỷ nông Điện Biên(30/03/2009 4:12 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°